|Anasayfa|     |Eğitim CD'leri|    |Eğitim Kitapları|

ÖĞRENİLECEK SÖZCÜKLER

 

 

choose                                                           seçmek

 

Choose the correct answer.                            Doğru cevabı seçiniz.

                                              

 

look up                                                           araştırıp bulmak

 

Look up the new words.                                 Yeni sözcükleri araştırıp bulunuz.

                                   

 

mark                                                               işaretlemek

 

Don’t mark your test booklet.                          Test kitapçığınızı işaretlemeyiniz.

                                              

 

memorize                                                       ezberlemek

 

He memorizes ten words in an hour.              Bir saate on sözcük ezberler.

                                              

 

review                                                             gözden geçirmek

 

They are reviewing their homework.               Ödevlerini gözden geçiriyorlar.

                                  

 

select                                                              seçmek

 

Don’t select the wrong answer.                       Yanlış cevabı seçmeyiniz.

 

 

ago                                                                 önce

 

He was in his office an hour ago.                    O bir saat önce bürosundaydı.

                                                          

 

how many                                                       kaç tane

 

How many eggs do you eat in a day?             Bir günde kaç yumurta yersin?

                                              

 

last                                                                 önceki, geçmiş

 

Where were you last night?                            Dün akşam neredeydin?

                                              

 

 

 

next                                                                sonraki, gelecek

 

This is July. Next month is August.                 Bu ay Temmuz. Gelecek ay Ağustos’tur.

                                  

 

yesterday                                                        dün

 

Bob wasn’t at school yesterday.                     Bob dün okulda değildi.

                                                          

 

answer sheet                                                  cevap kağıdı

 

Write on your answer sheet.                           Cevap kağıdınıza yazınız.

                                              

 

Canada                                                            Kanada

 

They speak French in Canada.                          Kanada’da Fransızca konuşurlar.

                                              

 

China                                                              Çin                              

 

They speak Chinese in China.                           Çin’de  Çince konuşulur.

                                                          

 

Egypt                                                             Mısır   

 

What  language do they speak in Egypt?          Mısır’da hangi dil konuşulur?

                                                          

 

England                                                          İngiltere

 

They are learning English in England.                İngiltere’de İngilizce öğreniyorlar.

                                              

 

France                                                            Fransa 

 

Was he in France last year?                            O geçen yıl Fransa’da mıydı?

                                              

 

Saudi Arabia                                                   Suudi Arabistan

 

They speak Arabic in Saudi Arabia.                  Suudi Arabistan’da Arapça konuşulur.

                                              

 

Spain                                                              İspanya           

 

Do they speak Spanish in Spain?                      İspanya’da İspanyolca mı konuşulur?

                                              

 

United States                                                  A.B.D.

 

How many people are in the U.S.?                    A.B.D.’de kaç insan vardır?

                                                          

 

country                                                           ülke

 

What country are you from?                          Nerelisiniz?

                                                          

 

 

 

dictionary                                                       sözlük  

 

Do you a have a dictionary?                           Bir sözlüğünüz var mı?

                                                          

 

hour                                                               saat

 

An hour is 60 minutes.                                   Bir saat 60 dakikadır.

                                                          

 

minute                                                            dakika              

 

They were here five minutes ago.                   Beş dakika önce buradaydılar.            

 

second                                                           saniye 

 

She memorizes a word in two seconds.         O iki saniyede bir kelime ezberler.

                                                          

 

month                                                             ay       

 

12 months are in a year.                                 Bir yılda 12 ay vardır.

                                                          

 

year                                                                yıl

 

Last year we were in Rome.                            Geçen yıl Roma’daydık.

                                                          

 

quiz                                                                sınav

 

Do we have a quiz today?                               Bu gün sınavımız var mı?

                                                          

 

test                                                                  sınav   

 

What time is the test?                                     Sınav kaçta?

                                                          

 

 

WHERE + BE + ÖZNE + FROM?

 

                                                          

 

Bir kişinin nereli olduğunu sormak için be from fiili kullanılır. Bu cümle kalıbında kişinin ülkesi soruluyorsa where yerine what country, kişinin şehri soruluyorsa where yerine what city koyulabilir.

 

  

 

Where are they from?                          They’re from the United States. 

Onlar nereliler?                                     Onlar Amerikalıdırlar.

 

What country is she from?                  She is from Saudi Arabia.

O hangi ülkedendir?                              O Suudi Arabistanlıdır.

 

Where is Ahmed from?                       He’s from Egypt.

Ahmed nerelidir?                                  O Mısırlıdır.

 

What country is Hugo from?               He’s from Spain.

Hugo hangi ülkedendir?                        O İspanyalıdır.

 

 

 

MONTHS OF THE YEAR/ AYLAR

 

 

January                   Ocak

February                      Şubat

March                          Mart

April                            Nisan

May                             Mayıs

June                            Haziran

July                             Temmuz

August                        Ağustos

September                   Eylül

October                       Ekim

November                    Kasım

December                    Aralık

 

UYGULAMA A  

 

Örnek: (This month is June. What is next month?)  Next month is July.

 

1. (This month is February. What is next month?) ...............................................

2. (This month is October. What is next month?) ................................................

3. (This month is March. What is next month?) ...................................................

4. (This month is December. What is next month?) ..............................................

5. (This month is September. What is next month?) ............................................

 

ÖNEMLİ NOT Temmuz’da, Eylül’de gibi, ayların önünde bir edat kullanmak gerektiğinde in edatı kullanılır.

 

They come in August.                             Ağustos’ta gelirler.  

She doesn’t swim in December.             O Aralık’ta yüzmez.

 

 

 

HOW MANY

 

 

 

How many (kaç adet) soru sözcüğü adet sorduğu için daima sayılabilir isimlerin önünde kullanılır. Geniş zamanda how many soru cümlesinin dizilişi How many + sayılabilir isim + do/does + Özne + Fiil şeklinde oluşturulur.  bu yapıda How many + sayılabilir isim öğesinin cümlenin nesnesi olduğuna dikkat ediniz. Ayrıca How many sözcüğünü takip eden sayılabilir isim mutlaka çoğullaştırılmalıdır.

 

 

How many students do you see in the classroom?

Sınıfta kaç öğrenci görüyorsunuz?

 

How many books do you have?

Kaç kitabınız var?

 

How many tapes does she listen to every day?

O her gün kaç kaset dinliyor?

 

How many pages do they read in a month?

Onlar bir ayda kaç sayfa okuyorlar?

 

How many words does Bob learn in an hour?

Bob bir saatte kaç sözcük öğreniyor?

 

 

How many + sayılabilir isim + are + edat +yer adı  cümle yapısında ise  How many öğesi cümlenin öznesi durumundadır.

 

 

How many girls are in the building?               20 girls are in the building.

Binada kaç kız çocoğu vardır?                          Binada 20 kız çocuğu vardır.

 

How many teachers are in your school?         13 teachers are in our school.

Okulunuzda kaç öğretmen vardır?                      Okulumuzda 13 öğretmen var.

 

How many words are in the dictionary?          50 000 words are in it.

Sözlükte kaç sözcük vardır?                              Onun içinde 50 000 sözcük var.

 

How many minutes are in an hour?                60 minutes are in an hour.

Bir saatte kaç dakika vardır?                             Bir saatte 60 dakika vardır.

 

How many seconds are in a minute?              60 seconds are in a minute.

Bir dakikada kaç saniye vardır?                         Bir dakikada 60 saniye vardır.

 

UYGULAMA B 

 

Verilen Türkçe cümleleri İngilizce’ye çeviriniz.

 

1. Otobüs durağında kaç erkek vardır? ..............................................................

2. Kahvaltıda kaç yumurta yersin? .....................................................................

3. Kütüphanede kaç kitap vardır? ......................................................................

4. Mary’nin kaç arkadaşı vardır? .......................................................................

5. Masanın üzerinde kaç elma vardır? ...............................................................

 

 

 

SIMPLE PAST TENSE / WAS  - WERE

 

 

Şimdiye kadar geniş zaman ve şimdiki zamanı inceledik. Bu derste eylem anlatmayan cümlelerin geçmiş zamanda kuruluşunu öğreneceğiz. Önceki derslerde incelediğimiz eylem bildirmeyen cümleleri hatırlayalım.

 

She is in the United States now.         O şu anda Amerika’da.

They are students.                              Onlar öğrencidirler.

I am at the bus stop.                           Otobüs durağındayım.

We are in Spain.                                 İspanya’dayız.

 

Bu cümlelerde ana fiil eylem bildirmeyen oluş, durum ve nitelik, nicelik bildiren be fiilidir. Geniş zamanda be fiilinin özneye göre am, is, are şekilleri aldığını hatırlayınız. Geçmiş bir oluş, durum, nitelik ve niceliği anlatırken de be fiilinin geçmiş zaman formları olan was ve were kullanılır. Cümlenin geçmiş zamanda olduğunu anlatmak için fiil geçmiş haline getirilir. Ayrıca yesterday, last year, three days ago gibi zaman zarfları da kullanılabilir.

 

 

She was in the United States last year.           O geçen yıl Amerika’daydı.

They were students.                                        Onlar öğrenciydiler.

I was at the bus stop two minutes ago.           İki dakika önce duraktaydım.

We were in Spain last month.                         Geçen ay İspanya’daydık.

 

 

I                       was

You                 were    

He                    was

She                  was

It                      was

We                   were

You                 were

They                were

 

 

ÖNEMLİ NOT  Geçmiş bildiren zaman zarfı kullanıldığında cümlenin fiili de mutlaka geçmiş zaman çekiminde olmalıdır. Başka bir deyişle He is here last month gibi bir cümle doğru olmaz.

 

Today is Tuesday. Yesterday was Monday.     Bugün Salı. Dün Pazartesi idi.

This is June. Last month was May.                 Bu ay Haziran. Geçen ay Mayıs’tı.

This year is 2001. Last year was 2000. Bu yıl 2001. Geçen yıl 2000’di.

 

 

AGO

 

 

 

Ago (önce) sözcüğü daima geçmiş zamanı işaret eder. Zaman miktarı + ago şeklinde kullanılır ve zaman zarfı olarak cümlenin başında veya sonunda yer alır.

 

 

 

She was in the hospital 6 months ago.           Altı ay önce hastanedeydi.

He was in Florida a year ago.                          Bir yıl önce Florida’daydı.

Three minutes ago Jack was here.                  Üç dakika önce Jack buradaydı.

Bob was sick an hour ago.                             Bob bir saat önce hastaydı.

 

UYGULAMA C 

 

Örnekteki gibi cümleler oluşturunuz.

 

Örnek:  last year/we/Spain       We were in Spain last year.

 

1. ago/she/library/two hours .............................................................................

2. yesterday/they/London .................................................................................

3. Ken/commissary/ago/four minutes ...............................................................

4. He/Florida/1996. ...........................................................................................

5. I/the barracks/ago/half an hour. ....................................................................

 

 

 

OLUMSUZ CÜMLE

 

 

 

Geçmiş zamanda olumsuz cümle yaparken was ve were fiillerine not eklenir.

Was not wasn’t şeklinde, were not weren’t şeklinde kısaltılabilir.

 

 

Jane was not happy last year.                         Jane geçen yıl mutlu değildi.

Mr Green wasn’t sick last month.                    Bay Green geçen ay hasta değildi.

I wasn’t tired last night.                                  Dün gece yorgun değildim.

Jerry wasn’t in the hospital a week ago.          Jerry bir hafta önce hastanede
değildi.

They weren’t in the lab 10 minutes ago.          On dakika önce laboratuarda
değillerdi.

 

 

 

YES/NO QUESTIONS

 

 

 

Geçmiş zamanda Evet/Hayır soruları ve bunlara verilen uzun ve kısa cevap kuralları daha önceki zamanlarda öğrendiğimiz kurallarla aynıdır.

 

 

            Was Linda happy yesterday?

            Yes, Linda was happy yesterday.

            Yes, she was.

 

Were Bob and Dan in the classroom? Yes , they were.

Bob ve Dan sınıfta mıydılar?                             Evet, sınıftaydılar.

 

Was yesterday Thursday?                               No, it wasn’t.

Dün Perşembe miydi?                                      Hayır, değildi.

 

Were you tired last night?                               Yes, I was.

Dün gece yorgun muydun?                               Evet, yorgundum.

 

Was Linda angry yesterday?                           No, she wasn’t.

Dün Linda kızgın mıydı?                                    Hayır, değildi.

 

 

OKUMA

 

 

 

Carlos: Hi! Where are you from?                                

Balila : I’m from Zaire.

Carlos: I’m from Spain. Do you speak French?

Balila : Yes, I do.

Carlos: I speak French, too.

Balila : Oh, you speak Spanish, French, and English. That’s very good.

Carlos: I don’t speak English.I’m learning it now.

Balila : Me, too.

Carlos: I’m going to the snack bar. Do you want to come?

Balila : OK. Let’s go.

 

Carlos: Merhaba! Nerelisiniz?

Balila : Zaireliyim.

Carlos: Ben İspanyalıyım. Fransızca konuşuyor musunuz?

Balila : Evet, konuşuyorum.

Carlos: Ben de Fransızca konuşuyorum.

Balila . Oh, siz İspanyolca, Fransızca ve İngilizce konuşuyorsunuz. Bu çok iyi.

Carlos: İngilizce konuşmuyorum. Onu şimdi öğreniyorum.

Balila : Ben de.

Carlos: Kafeteryaya gidiyorum. Gelmek ister misiniz?

Balila : Tamam. Gidelim.

 

*******************************************************************************************

The students are studying for their quiz. They’re reviewing their lessons.They look up words in the dictionary and memorize the words. They learn the words very well. The teacher has the answer sheets and test booklets. The students don’t write in their test booklets. They mark their answers on their answer sheets.                     

 

Öğrenciler sınavları için çalışıyorlar. Onlar derslerini tekrar ediyorlar. Sözlükte kelimeler arayıp buluyor ve kelimeleri ezberliyorlar. Onlar kelimeleri çok iyi öğreniyorlar. Öğretmende cevap kağıtları ve test kitapçıkları var. Öğrenciler test kitapçıklarına yazmıyorlar. Cevaplarını cevap kağıtlarının üzerinde işaretliyorlar.

 

 

UYGULAMA CEVAPLARI

 

 

A. 1. Next month is March.    2. Next month is November.   3. Next month is
    April.    4. Next month is January.    5. Next month is October.

B. 1. How many men are at the bus stop?   2. How many eggs do you eat for
    breakfast?    3. How many books are in the library?    4. How many friends
    does Mary have?    5. How many apples are on the table?

C. 1. She was in the library two hours ago.    2. They were in London
    yesterday.   3. Ken was at the commissary four minutes ago.    4. He was in
    Florida in 1996.   5. I was in the barracks half an hour ago.

D. 1. early    2. leave    3. clock     4. country     5. tired